Serwis www.krolowamleka.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Zamknij

Królowa MlekaFacebookWikipediaEnglish

Regulamin

Konkursu "Królowa Mleka"

§1
 1. Organizatorem Projektu Królowa Mleka (dalej: PKM), w tym Konkursu „Królowa Mleka” (zwanego dalej: KKM), jest Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS (zwana dalej: Organizatorem) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powsińska 23/6, kod: 02-920 Warszawa).
 2. W ramach PKM zostanie zorganizowany min. KKM.
 3. Wszelkie prawa do KKM i zarządzania powyższym tytułem (jak również tytułami: „Królowa Mleka” oraz „Księżniczka Mleka”) oraz logo KKM oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z PKM przysługują Organizatorowi.
 4. Regulamin niniejszy określa zasady KKM i nadania tytułu „Królowa Mleka” (zwyciężczyni Konkursu) oraz „Księżniczki Mleka” – odpowiednio za zajęcie II miejsca i III miejsca w Konkursie.
§2
 1. Druk zgłoszenia do KKM zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.krolowamleka.pl lub na stronach internetowych Organizatora, Patrona, Partnerów lub podmiotów powiązanych z Organizatorem.
 2. Organizator określi w osobnym ogłoszeniu na stronie www.krolowamleka.pl termin, do kiedy można zgłaszać chęć uczestniczenia w KKM oraz strony internetowe, gdzie można znaleźć druk zgłoszenia.
§3
 1. Kandydatka na „Królową Mleka” musi spełniać co najmniej jedno z podanych kryteriów:
  1. jest absolwentką bądź studentką kierunków związanych z branżą mleczarską,
  2. jest uczennicą szkoły średniej przygotowującej do zawodu związanego z branżą mleczarską,
  3. pracuje w gospodarstwie rolnym związanym z branżą mleczarską,
  4. wywodzi się z rodziny o wieloletniej tradycji mleczarskiej,
  5. działa na rzecz propagowania zdrowego żywienia, posiadając przy tym dużą wiedzę na temat branży mleczarskiej.
 2. Ponadto kandydatka do tytułu „Królowej Mleka” musi:
  1. być kobietą polskiej narodowości lub posiadającą obywatelstwo polskie,
  2. mieć ukończone 18 lat w chwili zgłoszenia, nie więcej jednak niż 30 lat,
  3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. posiadać doświadczenie i wiedzę dotyczącą branży mleczarskiej,
  5. posiadać predyspozycje do wystąpień publicznych,
  6. być osobą fotogeniczną, pełną gracji, odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
  7. posługiwać się językiem polskim w stopniu pozwalającym na wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji ’’Królowej Mleka’’ lub ‘’Księżniczki Mleka’’ ,
  8. być dyspozycyjną w takim zakresie czasowym, który pozwalałby jej wziąć udział w maksymalnie 50 (pięćdziesięciu) wydarzeniach związanych z PKM w ciągu roku.
§4
 1. Kandydatka powinna być gotowa na poszerzanie swojej wiedzy z zakresu branży mleczarskiej w celu prawidłowego pełnienia funkcji „Królowej Mleka” albo „Księżniczki Mleka”.
 2. Kandydatka zarówno w trakcie kandydowania, jak również w okresie pełnienia funkcji „Królowej Mleka” albo „Księżniczki Mleka” nie może w znaczący sposób zmieniać wyglądu bez zgody Organizatora.
§5
 1. Kandydatka musi zapewnić sobie we własnym zakresie elegancki, oficjalny strój na KKM.
 2. Rodzaj stroju zostanie określony w ogłoszeniu Organizatora.
§6
 1. W skład jury wchodzi od 3 do 7 osób:
  1. Przewodniczący Jury, będący przedstawicielem Organizatora,
  2. przedstawiciele partnerów oraz wybranych podmiotów, które objęły KKM patronatem,
  3. przedstawiciele świata rozrywki/modellingu,
  4. przedstawiciele świata naukowego związani z edukacją z zakresu mleka i jego przetworów.
 2. Dodatkowy głos w głosowaniu Jury pochodzi od internautów. Szczegóły głosowania i zasady z tym związane znajdują się w ‘’Regulaminie Głosowania online” znajdującym się na stronie internetowej: www.krolowamleka.pl.
 3. Jury pracuje nieodpłatnie.
 4. Szczegółowy skład Jury wskazuje Organizator poprzez publikację na stronie internetowej: www.krolowamleka.pl.
 5. Do uprawnień Przewodniczącego należy wskazanie protokolanta, jak również czuwanie nad przebiegiem Konkursu, w tym liczenie głosów oraz ogłoszenie werdyktu Jury.
 6. Każdemu członkowi Jury przysługuje jeden głos.
 7. Jury podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy na każdą z kandydatek zostanie oddana równa liczba głosów, Przewodniczący Jury zarządza drugie głosowanie. W przypadku, gdy ponownie każda z kandydatek otrzyma taką samą liczbę głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Członek Jury może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go podczas KKM. Pełnomocnik musi przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
 9. W przypadku uwag co do przeprowadzenia KKM należy przedstawić je bezpośrednio Przewodniczącemu Jury lub przesłać pisemnie bądź e-mailowo (info@procibus.org) do Organizatora w terminie 3 dni od otrzymania informacji będących podstawą uwag.
§7
 1. Zwyciężczyni KKM otrzymuje Tytuł „Królowej Mleka” na okres jednego roku do momentu rozpoczęcia działalności przez nową „Królową Mleka”. Kandydatki, które uzyskały liczbę głosów plasujących je odpowiednio na miejscu II i III otrzymują tytuł: „Księżniczki Mleka” na okres jednego roku. W przypadku niezorganizowania w kolejnym roku KKM zdobywczynie tytułu „Królowa Mleka” bądź „Księżniczka Mleka” mogą na podstawie odrębnego, pisemnego porozumienia zawartego z Organizatorem nadal pełnić swoje funkcje.
 2. Zwyciężczyni KKM otrzyma Nagrodę Główną w wysokości 3000 zł. (trzy tysięcy złotych) ufundowaną przez Organizatora.
 3. Za zajęcie II i III miejsca w KKM zostaną przyznane nagrody w wysokości 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) ufundowane przez Organizatora.
 4. Informacja o wynikach KKM będzie podana pod koniec roku 2015 podczas głównych wydarzeń targowych branży mleczarskiej.
 5. Istnieje możliwość przyznania nagród przez Patrona, Partnera i inne podmioty. Za ich zabezpieczenie i wręczenie, a także ich jakość odpowiada w pełni osoba/podmiot, która zadeklarowała chęć ich ufundowania.
 6. Istnieje również możliwość przyznania innych tytułów niż określone w ust. 1.
 7. W przypadku, gdy jedna z nagrodzonych na skutek zdarzeń losowych lub rażącego naruszenia warunków umowy nie może pełnić obowiązków „Królowej Mleka” lub „Księżniczki Mleka”, Organizator może zdecydować o przekazaniu tytułu „Królowej Mleka” jednej z „Księżniczek Mleka”. Jej tytuł, tj. „Księżniczka Mleka”, zostanie przekazany kandydatce, która zajęła IV lub V miejsce. Decyduje o tym przewodniczący Jury.
§8
 1. „Królowa Mleka”, jak również „Księżniczki Mleka” są ambasadorkami branży mleczarskiej, których celem działalności jest promocja mleka pod kierunkiem Organizatora poprzez:
  1. reprezentowanie branży mleczarskiej w kraju i za granicą;
  2. promowanie spożycia mleka i produktów mlecznych w Polsce;
  3. wspieranie branży mleczarskiej w tworzeniu i utrwalaniu w świadomości konsumentów i przedsiębiorców pozytywnego wizerunku branży mleczarskiej;
  4. wspieranie konsumpcji artykułów mleczarskich poprzez uczestniczenie w targach, eventach, piknikach, festiwalach i innych działaniach promujących konsumpcję mleka w kraju, jak i zagranicą;
  5. dyspozycyjność w terminach uzgodnionych z Organizatorem;
  6. gotowość do pełnienia funkcji „Królowej Mleka” oraz „Księżniczki Mleka” na terenie całej Polski, jak również poza granicami Polski;
  7. uczestniczenie w działaniach promocyjnych zarówno Organizatora, jak Patronów i Partnerów i innych podmiotów powiązanych z Organizatorem lub PKM, w tym KKM;
  8. powstrzymanie się od działań, które mogłyby narazić na naruszenie reputacji Konkursu, Organizatora, Patronów, Partnerów czy podmiotów powiązanych z Konkursem bądź Organizatorem; jak również branży mleczarskiej;
 2. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia wynikające z pełnienia funkcji „Królowej Mleka” bądź „Księżniczki Mleka” pokrywa Organizator.
 3. Działania „Królowej Mleka” bądź „Księżniczek Mleka” mają zasadniczo charakter nieodpłatny i są wykonywane według wytycznych Organizatora bądź podmiotów z nim powiązanych.
 4. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków „Królowej Mleka” bądź „Księżniczki Mleka” oraz kwestie dotyczące zapłaty nagród będą znajdowały się w stosownej umowie zawartej pomiędzy „Królową Mleka” lub „Księżniczką Mleka” a Organizatorem.
§9

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uczestniczka KKM zostaje pozbawiona prawa uczestniczenia w KKM, a także używania otrzymanego tytułu oraz, na wezwanie Organizatora, jest zobowiązana do zwrotu otrzymanych nagród.

Warszawa 30.06.2015r.
ostatnia aktualizacja 31.07.2016r