Serwis www.krolowamleka.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Zamknij

Królowa MlekaFacebookWikipediaEnglish

Patroni instytucjonalni

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jako członek rządu i szef resortu rolnictwa odpowiada za bezpieczeństwo żywności. Realizuje zadania dotyczące m.in. hodowli roślin i zwierząt. Do jego kompetencji należy też rozwój obszarów wiejskich, w tym płatności bezpośrednie.

Krzysztof Jurgiel urodził się w 1953 roku w Ogrodnikach. Jest politykiem i samorządowcem, w latach 1995–1998 był prezydentem Białegostoku. Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, senator V kadencji, od 2005 do 2006 minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a od listopada 2015 roku - minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Beaty Szydło.

W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety. Po ukończeniu studiów przez wiele lat pracował jako geodeta, m.in. w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Białymstoku i w Białostockim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 do 1994 działał jako niezależny przedsiębiorca – był właścicielem Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Meridian”.

W 1994 roku został radnym rady miejskiej Białegostoku, a następnie wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami, politykę przestrzenną i rozwój gospodarczy. W latach 1995–1998 sprawował urząd prezydenta Białegostoku. Od 1998 do 2001 był radnym i przewodniczącym sejmiku podlaskiego I kadencji.

Od prawie 20 lat związany z polskim parlamentem. W 1997 roku został wybrany do Sejmu III kadencji z listy AWS, a w 2001 roku - do Sejmu IV kadencji z listy PiS. W 2003 roku w trakcie IV kadencji Sejmu wygrał wybory uzupełniające do Senatu V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku uzyskał kolejny raz mandat poselski do Sejmu V kadencji z okręgu białostockiego. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Z ramienia PiS wszedł do Sejmu jeszcze trzykrotnie: w 2007, 2011 i 2015 roku.

16 listopada 2015 roku został powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Beaty Szydło.

www.minrol.gov.plMinisterstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej wspomagający ministra zdrowia w wypełnianiu jego zadań, do których należą między innymi:

www.mz.gov.plMinister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Główne zadania MEN:

men.gov.plKrajowa Rada Izb Rolniczych

Izba rolnicza jest instytucją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych. Rada posiada osobowość prawną, a w jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych i po jednym delegacie z każdej izby.

Rada reprezentuje samorząd rolniczy przed sejmem, senatem i administracją rządową, które to instytucje mają obowiązek zasiegać opinii Rady o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto Rada opiniuje także założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Rada działa poprzez dwa organy. Pierwszym jest zarząd z prezesem na czele, który realizuje zadania przy pomocy biura KRIR. Drugim organem jest komisja rewizyjna, pełniąca funkcje kontrolne. Nadzór nad Radą w zakresie zgodności z prawem wykonuje minister rolnictwa.

www.krir.plPolska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Została utworzona w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

www.pfhb.plAgencja Rynku Rolnego

ARR jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą.

Do zadań Agencji należą m.in.: wypłata producentom rolnym, przetwórcom i eksporterom środków finansowych z tytułu uczestnictwa w administrowanych przez ARR mechanizmach wspólnej polityki rolnej (WPR) i w działaniach krajowych oraz prowadzenie działań informacyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy na temat – zarządzanych przez ARR – programów unijnej polityki rolnej oraz warunków uczestnictwa w tych programach.

www.arr.gov.plAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

www.arimr.gov.plFederacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Federacja Związków Pracodawców Rolnych została zarejestrowana 1993 . W 2002 roku, na Zjeździe Federacji Związków Pracodawców Rolnych, po przystąpieniu nowych członków – skupionych w Ogólnopolskim Związku Stowarzyszeń Dzierżawców, dokonano zmian w Statucie, w tym zmiany nazwy na Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Federacja zrzesza Związki Pracodawców Rolnych, do których należą: właściciele, dzierżawcy (osoby fizyczne i prawne) oraz administratorzy dzierżawionych gospodarstw rolnych Skarbu Państwa. W chwili obecnej członkami Federacji jest 15 Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, do których należy około 1000 członków.

www.federacjarolna.pl